ش. سیامک

کردستان و انتخابات شوراها

همزمان با رد صلاحيت‌های گسترده خبراز آن می‌رسد که‌ رژيم به‌ تشديد جو اختناق و سرکوب گسترده‌ در کردستان روی آورده است. اکنون به‌وضوح فضاى نسبتا باز گذشته‌ که‌ نتيجه‌ قدرت اصلاح‌طلب‌ها و اصلاح‌طلبى در دهه‌ اخير بود، کم کم به‌ فضاى سابق البته‌ با مشخصات ويژه‌ خود برمی‌گردد. به‌ طورى که‌ سايه‌ سنگين نيروهاى امنيتى و حضور آن‌ها در زندگى روزمره‌ مردم به‌شدت احساس می‌شود

بخش: 

نتايجى چند از جنگ اخير لبنان

از مقطع جنگ افغانستان آنزمان که‌ شورويها در آنجا حضور داشتند، آمريکائيها اسلام سياسى را متحدى جدى براى خود يافته‌اند. هنوز هم استراتژيستهاى آمريکائى اسلام سياسى را متحد سياسى خود ميدانند و همچنانکه‌ ميدانيم جنگ آنها با بخش تندرو آن است که‌ سر به‌ طغيان عليه‌ متحد قديمى خود برداشته‌ است. اساسا اسلام سياسى بهترين متحد سياسى آنان در خاورميانه‌ جديد خواهند بود

ادامه‌ تنش، سياستى استراتژيکى

نظر همه‌ به‌ حق چنين است که‌ جنگ لبنان جنگى فقط مابين حزب‌الله‌ و اسرائيل نيست، و دامنه‌ حضور نيروهاى پشت صحنه‌ در اين جنگ بسيار فراتر از خود طرفين درگير است. در اين راستا با يک نظر اجمالى و سريع فورا دو جبهه‌ اصلى در مقابل هم در برابر چشم ناظران شکل ميگيرد، و آن جبهه‌ آمريکا و اسرائيل از يک طرف و جبهه‌ حزب‌الله‌، ايران و سوريه‌ از طرف ديگر است

نگاهى به‌ کردستان عراق از ١۹۹١ تا به‌ امروز

قسمت دوم

جامعه‌ کردستان بعد از فروپاشى بعث به‌مانند ساير نقاط عراق دچار جو جنگ، ترور و ارعاب نشد و توانست آرامش نسبى خود را حفظ کند. اين امر حتى باعث شده‌ است که‌ از ساير مناطق عراق مردم زيادى به‌ کردستان کوچ کنند... امروزه‌ جوانان دهات به منظور يافتن کار‌ در نيروهاى امنيتى به‌ شهرها روى می‌آورند...در حدی که روستاهاى کردستان با خطر تخليه‌ روبرويند و اين بار علت آن، عدم وجود يک برنامه‌ صحيح از طرف زمامداران وقت است.

نگاهى به‌ کردستان عراق (از ١۹۹١ تا به‌ امروز)

قسمت اول

با برجسته‌ کردن چهار‌ حادثه‌ عمده‌ (قيام مردمى در پى جنگ اول خليج فارس، آغازجنگ داخلى و آرامش نسبی پس از پايان آن و جنگ دوم خليج فارس)، ميتوان تاريخ کردستان عراق از سال ١۹۹١ به‌ بعد را به‌ چهار‌ مرحله‌ تقسيم نمود... اگر چه‌ در اين ميان حوادث مهم ديگرى هم روى دادند (ازجمله‌ جنگ ميان اتحاديه‌ ميهنى و احزاب اسلامى) که‌ حتى منجر به‌ تقسيم کردستان به‌ مناطق ديگرى هم شدند

سرکوب راه‌ حل نيست!

تعويق در حل مسئله‌ مليت‌ها، ميتواند در ادامه‌ روند خود به‌ تعميق مواضع نيروهاى افراطى هم در داخل حاکميت (تقويت گرايش‌هاى شوينيستى) و هم در داخل آن دسته‌ از نيروهاى قومى بيانجامد که‌ سوداى ديگرى در سر دارند. امرى که‌ به‌ نفع مليت‌هاى ايران که‌ از يک پيشينه‌ مشترک تاريخى برخوردارند، نيست

بخش: 

حکايت مذاکرات مخفى ايران و آمريکا!

اين مذاکرات تنها نشست‌هائى تدارکاتى و موقت نيستند، بلکه‌ مذاکراتى اصلى هستند که‌ از بحث حول بده‌بستانهاى منطقه‌اى شروع ميشود و به مسائل بزرگتر و پيچيده‌تر می‌رسند. رژيم که در مورد مذاکرات افغانستان خود را فريب‌خورده‌، تحقير شده‌ و پس‌رانده‌ می‌بيند، در اين دور می‌کوشد که باخت‌هاى خود را جبران کند

بخش: 

شروع مذاکرات!

از هم اکنون مذاکرات شروع شده‌ است، بدون اينکه‌ احتياجى به‌ اين داشته‌ باشد که‌ در عراق و با حضور نمايندگان دولت اين کشور صورت گيرد، و البته‌ در جائى ديگر و کجا بهتر و ايمن‌تر از خود آمريکا؟ و همچنانکه‌ انتظار ميرفت اين مذاکرات نه‌ مذاکراتى علنى بلکه‌ مخفى است

بخش: 

گريزى به گذشته و نگاهى به حال کردستان عراق و روندهاى دشوار در منطقه

اين واقعيت که جنبش کردها به طور تاريخی درهربخش عملا متکى به استفاده از امکانات کشورهاى ديگر و نيز حضور در بخشهاى ديگر کردستان بوده است، اين امکان را گسترش ميدهد که درشرايط کنونى، حکومت محلى کردها در عراق عملا به بر عهده گرفتن نقش قيمومت جنبش ملى در بخشهاى ديگر کردستان بيانديشد، آنرا به دست گيرد و همه حرکات ديگر را تابع خود کند

سازمانهاى غير دولتى را فراموش نکنيم!

سازمانهاى غير دولتى که با دور زدن رقابت بر سر قدرت سياسى، غير مستقيم تحولات سياسى در کشور را نشانه گرفته اند، عليرغم فشارهاى سنگين اخير بر خود، کماکان حضور خود را در جامعه تجربه ميکنند و به فعاليتهاى بطئى، آرام و در همان حال ريشه اى خود ادامه ميدهند

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ش. سیامک