حمید اشرف نیا

مردم جنگ احتمالی را چگونه ميبينند؟

مردم در سطحى وسيع چنين مى انديشند که اگر در عراق که در آن تنها دو قوم در جوار هم زندگى ميکنند، چنين مشکلات بزرگى بروز کرده است، پس در ايرانى که هفت قوم و مذاهب بسيارى در آن در کنار هم زندگى ميکنند، چه پيش خواهد آمد؟

اشتراک در RSS - حمید اشرف نیا