هوشنگ امیراحمدی

درباره گزارش نشریه نیویورک از عملیات تجسسی کوماندوهای آمریکایی در ایران

مصاحبه رادیو رسانه با آقای هوشنگ امیر احمدی

من حرف های پاکستانی ها را هیچ وقت قبول ندارم. پاکستانی ها همیشه به ایرانی ها دروغ گفته اند. اینها هم در زمان طالبان و هم بعد از آن هم در مورد القاعده دروغ می گویند و سر ایران دارند کلاه می گذارند. اینها به نظر من بدترین همسایه ای که ما داشته ایم و داریم در چند قرن گذشته، شاید پاکستانی ها هستند.

بخش: 
اشتراک در RSS - هوشنگ امیراحمدی