علی افشاری

رفراندوم قلابي يا انتخابات قلابي

دعوت كنندگان به فراخوان رفراندوم را به شهادت سابقه و عملكرد، سنخيت و تناسبي با انديشه سياسي سلطنت طلبي نيست و از بيخ و بن با آن سر مخالفت و ستيز دارند و مخالفت آنها به شكل مبنايي و ساختاري است و از جنس مخالفت سازمانهاي حامي آقاي دكتر معين در انتخابات رياست جمهوري نيست كه مشكلشان با سلطنت طليها تنها در جنبه مصداقي خلاصه شود.

بخش: 
اشتراک در RSS - علی افشاری