محمد بهزادی

حزب چيست؟

معمولاً در جوامع باثبات نسبي از زماني‌كه انباشت ثروت امكان‌پذير گرديده است، قدرت محصول ثروت بوده است. لايه‌ها و طبقات اجتماعي به ميزاني كه به منابع ثروت دسترسي داشته‌اند، در قدرت تاثير‌گذار بوده و سهمي از آن را به خود اختصاص داده‌اند. ولي در جامعه‌ ‌ما به‌دلايل تاريخي ثروت محصول قدرت، آن‌هم قدرت متكي به زور عريان بوده است

بخش: 
اشتراک در RSS - محمد بهزادی