رضا دلبری

تفويض اختيارات يا توسعه آن؟

اصلاح طلبان حتي با توسعه قدرت رهبري و افزايش فراقانوني قدرت و گسترده شدن ساختار بوركراتيك بخش انتصابي نظام زير نظر رهبري از آن حيث كه اكنون مجمع تشخيص در دستان هاشمي است به مخالفت برنخواستند و رهبري بدون هيچ مقاومتي اختيارات خود و مجموعه تحت امرش را توسعه داد.

بخش: 
اشتراک در RSS - رضا دلبری