سعید یوسف

نقش شخصیت در مقاومت

به هر رو، به گمان من توجه به فردیّت و خصائل فردی، در همان حدی که در یادواره‌ها و خاطرات زندان منعکس شده، به‌ویژه اگر با پیشداوری و به قصد تخطئه و طرد نباشد، رویکردی است مثبت و به درک همه‌جانبۀ افراد و از این طریق به درک صحیحتر کلّ جنبش و رویدادهای مؤثر در تاریخ معاصر کمک می‌کند، کاری که هزاران بیانیه و اطلاعیۀ سراسر شعار و تحلیلها و کتابهای مبتنی بر ایدئولوژیهای انتزاع شده از واقعیات از انجامش عاجزند.

بخش: 
اشتراک در RSS - سعید یوسف