دارا گلستان

نگاهی غايب در تحليل‌های ايرانيان

موضوع عراق حداقل تا پايان رياست جمهورى بوش، در مرکز توجه آمريکا باقى خواهد ماند. اين براى ايران فرصت خوبى است که وارد روندى بشود که به عادى شدن رابطه‌اش با آمريکا بيانجامد. اما هرگز نبايد فراموش کرد که اعتماد به نفس بيش از حد و دل‌خوش بودن به مشکلات آمريکا در عراق و پيروزى دموکرات‌ها در انتخابات، نابخردانه است. جاى خوشبختى است که حداقل آزادى‌خواهان ايرانى بر گزينهء نظامى از سوى آمريکا در مقابل جمهورى اسلامى دست رد می‌زنند و خواهان عادى شدن رابطهء دو کشور هستند

بخش: 

چرا آخر مرداد ماه؟

اکنون پس از گذشت سه سال از شروع مناقشه همهء طرفين در نقطهء آغاز قرار دارند و کوچکترين قدمى براى حل موضوع برداشته نشده است. تنها تفاوتى که امروز با سه سال پيش دارد، بزرگتر و نزديکتر شدن اجزاء جبههء جهانى در مخالفت با سياست‌هاى جمهورى اسلامى و نگرانى بيشتر ايرانى‌هاى وطن‌دوست نسبت به آيندهء ايران است.

بخش: 

اى خواجه درد نيست، وليکن طبيب هست!

من هرگز نگفته‌ام که سوسياليسم بد يا وحشتناک است. من تعريف مشخصى از سوسياليسم را بيان کرده و تفاوت آن با رژيم سرمايه دولتى را توضيح داده بودم. من علت تبديل اولى به دومى را شرح دادم. من گفتم که "هر حرف زمانى دارد".

در پس اين همه هياهو

منابعى که "هرش" با اتکاء به آنها گزارش خود را تهيه کرده يقينا منابعى واقعى، مطلع و نزديک به محافل سياستگزار در آمريکا هستند. واقعى بودن منابع اما به تنهائى به معناى صحت گزارش "نيويورکر" يا صحت برداشتى که از آن رايج شده است نميتواند باشد

بخش: 

"آخرين و تنها فرصت باقيمانده"

در چند ماه گذشته ايران ترديدى باقى نگذاشت که غنى سازى اورانيوم و پژوهش هائى با کاربرد نظامى را رها نميکند. سه کشور اروپائى به اين نتيجه رسيدند که رهبران ايران از گفتگو با آنها به عنوان وسيله اى براى کش دادن موضوع استفاده مى کند و در واقع به دنبال وقت کشى ميباشد

بن بست مذاکرات هسته ای

نماينده حزب دموکرات آمريکا درمورد مسائل مربوط به ايران نه تنها ايرادى از سخنان ساليانه اخير بوش نگرفت بلکه کمترين اشاره اى هم به آن نکرد. ميتوان اين برداشت را کرد که در مورد ايران سياستهاى بوش مورد توافق همه جناحهاى هر دو حزب عمده آمريکا باشد

مروری بر رويدادهای اخير مرتبط با تاسيسات اتمی جمهوری اسلامي

تا جائی که به آمريکا مربوط ميشود، ادامه ديپلماسی کنونی و سعی به بردن موضوع به شورای امنيت تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آينده در آمريکا مطرح است و هر چند از احتمال استفاده از زور همواره صحبت می شود، ولی پيش بينی اشپيگل در مورد حملات به تاسيسات هسته ای رژيم در بهار ٨٥ کلا بی پايه به نظر می رسد.

بخش: 

بيانيه حقوق اقتصادی انسان‌ها

رابين رايت در مقاله اي بنام "در ايران، دانشجويان مردم را از رأي دادن منع ميکنند"، از قول تحليل گران ميگويد: "بخاطر ازدياد توليد مثل که آخوند ها آنرا تبليغ ميکردند ـ همان کساني که بعدا در آن تجديد نظر کردند ـ ايران اکنون نياز دارد که سالانه هشتصد هزار شغل جديد ايجاد کند

هشت مارس روز چه کسی است؟

در چنین جامعه عقب مانده ای که در خوابی طولانی بسر میبرد آنهم با فاصله ای چنین عمیق جز با شیوه های ضربتی هیچ تحولی بخودی خود روی نمیداد. نیروئی باید مقاومت نیروی ماند درون جامعه را درهم می شکست. اینکه این شیوه غیر دموکراتیک و دیکتاتوری است شک نیست، اما جز با چنین روشهائی غلبه بر عقب ماندگی تصوری باطل بود.

بنیادگرائی اسلامی و روشنگری ایرانیان

انتخابات سال ۲۰۰۴ در مالزی و اندونزی شاهد شکست احزاب اسلامی توسط احزاب غیر دینی در این کشور ها بود. در مالزی "عبداله احمد بداوی" با شعار رفرم و دولت خوب وارد رقابت های انتخاباتی شد و پیروزی او نشان داد که مبارزه با فساد دولتی، بیش از اجرای قوانین اسلامی برای رای دهندگان اهمیت دارد. نتایج انتخابات شکست سختی را به حزب اسلامی تحمیل کرد، شکستی که در سی ساله اخیر بی نظیر بوده است.

استاد ازل آموخت مرا

این اطلاعیه شاید و تأکید میکنم شاید تلاشی باشد که میخواهد تحت لوای خطری (خطر رجوع پرونده فقها به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد که بعدا آمریکا میتواند بر مبنای قطعنامه های احتمالی بر علیه فقها به نابودی تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی دست بزند) بحران عدم مشروعیت حکومت فقها را در داخل برای چند صباحی، تا زمانی که فقها بتوانند انزوای سیاسی خارجی را حل کنند تخفیف دهد.

اشتراک در RSS - دارا گلستان