کاووس نشاط

"مادر همه‌ی جنگ‌ها" پانزده ساله شد

در کشور هاى عقب مانده دولت مداران براى بزرگ جلوه کردن سعى بر کوچک نشان دادن حريف ميکنند ولى در آمريکا براى موجه نشان دادن قدرتمندى خود کوچکتر ها را عمدا بزرگتر جلوه ميدهند اين تفاوت در فرهنگ بسيارى از مواقع کارکردى چون ضد خبر دارد و حريف را به گمراهى ميکشاند

بخش: 
اشتراک در RSS - کاووس نشاط