م. سلطانپور

يک رنگ و هـزار نیرنگ!

يک نگاه گذرا به انتخابات رياست جمهوری افغانستان وپيامدهای احتمالی آن

يکی از مشخصات بالنسبه نيکوی اين انتخابات آن بود که همه کانديدان از امکانات نسبی دسترسی به وسايل اطلاعات جمعی در داخل کشور برخوردار بودند و تعذيراتی بر گردهم آييها و ملاقاتهای ايشان بامردم در مرکز و محلات کشور وضع نشد و حرفهای شان نيز با کمترين سانسور از طريق وسايل اطلاعات جمعی کشور و خبررسانيهای بين المللی پخش و نشر گرديد

اشتراک در RSS - م. سلطانپور