نینا بور ریج

بی توجهی به مراحل و شرایط گذار دمکراتیک در جامعه ایرانیان

نگاه ژرف رهبرحزب دمکرات استرالیا به رفراندم گفت و گوی عرفان قانعی فرد با Nina Bur ridge

مردم به محض تشخیص اختلاف و تسویه درون و برون گروهی ، تمایل چندانی به حضور در مسند قضاوت ندارند ، باید در فضایی مهیا و آرام ، مردم را به تفکر و تصمیم واداشت .

اشتراک در RSS - نینا بور ریج