شهرام فرزانه فر

یادداشتی بر "سفر با بال‌های آرزو"

آن عاشقان شرزه، که با شب نزيستند

آنچه در این کتاب بیش از هر چیز خواننده را شیفته خواندن و زمین نگذاشتن می‌کند، صداقت نویسنده است در بازگویی آنچه بر او و هم‌رزمانش گذشته، بدون اینکه مبارزاتش را چماقی بکند برای بر سر دیگران کوبیدن یا به رخ این و آن کشیدن. این کتاب از جمله معدود کتاب‌هایی است که نه بر آن است که ریشه‌ی یک جریان سیاسی را با زیر علامت سؤال بردن رهبران یا بنیان‌گزارانش بزند و نه قصد تصویه حساب با دیگران را دارد.

اشتراک در RSS - شهرام فرزانه فر