بهروز صفری

وحشى‌ها دنيا را نابود مى‌کنند

اى کاش کسانى که هنوز چپ را با «مرگ بر آمريکا» مى‌شناسند، به نفع مشترک دو ارتجاع در شعله‌ور ساختن آتش جنگ مى‌انديشيدند. آن هنگام که کارل مارکس برخى جريانات ارتجاعى ضد بورژوازى را که ماهيت اشرافى و فئودالى داشتند افشاء مى‌نمود و آنها را «سوسياليسم ارتجاعی» نام مى‌نهاد، پيش‌بينى آن را کرده بود که جرياناتى از شدت نفرت از «امپرياليسم» به دامن نيروهايى سياه‌تر و سبع‌تر از امپرياليسم درغلطتند

لزوم همبستگی با انقلاب بوليوار

امپرياليسم به دنبال فرصتي است تا با تجهيز افکار عمومي مستقيماً وارد عمل شده و به انقلابيون «درس عبرت» دهد تا مبادا ونزوئلا به الگويي براي ملل تحت ستم مبدل شود. بايد افکار عمومي جهانيان را عليه مداخله امپرياليسم در ونزوئلا بسيج کنيم.

اشتراک در RSS - بهروز صفری