مزدک ن.

سکوت، دروغ، سرکوب

اعتصاب غذاي گنجي و وقايع مهاباد و مرگ درد آور جوان مبارز مهابادي شوانه به وسيله شکنجه، نمونه هاي عيني هستند از هزاران نمونه اي که در دو دهه ي اخير رخ داده اند. اينان آشکار کننده واقعيت هايي بودند که در اين چند سال به خاطر وجود عده اي که نقاب بر چهره خشن و غير انساني اين سيستم زده بودند براي اکثر مردم غير قابل ديدن شده بود.

اشتراک در RSS - مزدک ن.