المیرا مرادی

قرارداد منع گسترش سلاح هاي اتمي

اگر امروز نه، در آینده باید به مردم پاسخ داد که اگر ما واقعاً خواهان صلح هستیم چرا در قبال خطر واقعي و حاضر سکوت اختیار کرده ایم و بر طبل خطر مفروض و آتي مي کوبیم؟ چرا در کنار مخالفت با هرگونه برنامه نظامي اتمي از طرف ایران، مخالفت خود با سیاست قدرت هاي اتمي در استفاده از سلاح اتمي علیه کشورهاي غیر اتمي، و بر علیه سیاست حمله پیشگیرانه اتمي را اعلام نمي کنیم؟

اشتراک در RSS - المیرا مرادی