سهراب ماندگار

تقدم جبهه دموکراسی خواهی چرا و چگونه؟

جبهه خواهان دموکراسی در ايران برای تحقق اعلاميه جهانی حقوق بشر، عدالت اجتماعي، رعايت حقوق زنان، حقوق خلق ها و برگذاری رفراندم جهت تشکيل مجلس موسسان و نه تعيين نظام ميباشد. اين جبهه به هيچ وجه دارای رهبری فرد و گروه خاص نيست

بخش: 
اشتراک در RSS - سهراب ماندگار