سعید محمودی

انرژی هسته ای ايران از آغاز تا امروز

تحليلی از پروفسور سعيد محمودی محقق،استاد و رييس بخش حقوق بين الملل دانشگاه استکهلم

مخالفت غرب و به خصوص آمريکا با برنامه هسته ای ايران در وحله اول حاصل بی اعتمادی است. برای اين بی اعتمادی دلايل زيادی وجود دارد. صرف نظر از سياست خارجی غرب ستيزانه ايران، عمليات ايران در زمينه هسته ای ايجاد سوء ظن نموده است. از جمله اين سوال مطرح بوده که اگر واقعا هدف صلح آميز است، ساختن کارخانه آب سنگين و توليد پلوتونيوم چيست؟

اشتراک در RSS - سعید محمودی