ماتیو پرایس

درد و ناباورى در غزه

در دو طرف خيابان مردم، گاه نشسته و گاه ايستاده صف کشيده بودند. مردم به فضا، به يکديگر و به کف خيابان خيره شده بودند. بعضى‌ها دست در گردن فرد بغل خود انداخته بودند. مردى به تنهائى سوگوارى مى‌کرد و از صورتش اشک جارى بود. همه يک نگاه در چهره داشتند

اشتراک در RSS - ماتیو پرایس