حمید اشرفی

جنگ لبنان، به کدام سو می‌رود؟

اگر سردمداران آمريکائى واقعا در فکر به‌ ارمغان آوردن دمکراسى و آزادى براى منطقه‌ هستند، حصول آن نه‌ از طريق جنگ و کشتار و دور زدن سازمان ملل، بلکه‌ از طريق تقويت نقش سازمان ملل و سعى در ايجاد و تقويت صلحى است که‌ ميتواند نهايتا گرايش‌هاى تندرو در منطقه‌ را تضعيف و خاموش سازد

اشتراک در RSS - حمید اشرفی