گئورگى ميرسکی

ايران و روسيه: بازى " موش و گربه"٭

بر اساس داده هاى انستيتوى تحقيقات استراتژيک در لندن، از طريق عبور دادن گاز از ١٠٠٠ دستگاه سانتريفيوژ در نطنز، ايرانى ها مى توانند پس از سه سال، ٢۵ کيلو گرم اورانيوم غنى شده که براى ساختن يک بمب کفا يت مى کند، توليد نمايند

اشتراک در RSS - گئورگى ميرسکی