کلب پاولوفسکی

شکل گيری بلوک نيرومند جلوگيری از انقلاب در آسيای مرکزی

همه انتخاباتی که در طول سال جاری انجام شدند همراه بودند با جنگ مابين ناظرين انتخابات و جنگ بين ارزيابی اين ناظرين از نتايج انتخابات. چنين چيزی در گذشته وجود نداشت و اين البته هرچند پديده مثبتی نيست، ولی اجتناب ناپذير است

اشتراک در RSS - کلب پاولوفسکی