هربرت دوچنا

پیش نویس قانون اساسي عراق در عراق از چه حمایت مي کنید؟

در پیش نویس قانون اساسي عراق ماده جدیدي وضع شده است که زمینه را براي خصوصي سازي منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتي هاي نفتي فراهم مي کند.
بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي کنند، اکثریت عراقي ها- هم اکثریت سني ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابي و نظر سنجي که در ژوئیه 2005 از طرف موسسه بین المللي جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادي که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم هاي هواداري از بازار آزاد در درون احزاب سیاسي عراق شده است، 69 در صد عراقي ها خواهان قانون اساسي هستند که «یک دولت مرکزي قوي» ایجاد کند، و فقط 22 در صد خواهان واگذاري« قدرت قابل توجه به دولت هاي محلي» هستند.

اشتراک در RSS - هربرت دوچنا