الیاس عاقل

" ولفوفیتس" رئیس بانک جهانی

ولفوفیتس نه صلاحیت رهبری بانک جهانی را دارد و نه معنی مشکلات فقر و گرفتاری ملتهای جهان سوم را میداند، از همه مهمتر اینکه این شخص از احساس انسانی وعاطفه بری است و وجود وی در رأس چنین موسسه ای موجب فقر و مسکنت و جهل و بیماری بیشتر برای میلیونها انسان خواهد شد.

خطر ايران برای آمريکا: بمب اتم يا يورو

بعلت اصرار ايران براي مبادله نفتي با يورو در بازار جهاني، کشورهاي زيادي در جهان تشويق به دنباله روي از ايران شده اند. هم اکنون بعضي کشورهاي آمريکاي لاتين، روسيه بسيار کمپانيهاي بزرگ در عربستان راه ايران را دنبال کرده اند، بويژه در مورد عربستان بايد گفت که شرکتهاي سرمايه گذاري در اين کشور برنامه هاي خود را در رابطه با مبادلات يورو گسترش داده اند.

اشتراک در RSS - الیاس عاقل