آناتولی تسيگانوک

تا جنگ با آمريکا،برای ايران از شش ماه تا يک سال بيشتر فرصت نمانده است!

برنامه اين است که عمليات وسيع و پيچيده ای با هدف سرنگونی رژيم ايران به پيش برده شود. در اين رابطه استفاده از گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق با نيرويی 20 هزار نفره تعليم نظامی ديده در داخل ايران، و همچنين از کردهای گروه جلال طالبانی نيز صحبت می شود. تدارک حمله به ايران به شدت تمام در جريان است. در همين رابطه مذاکراتی در مورد امکان استفاده از قلمرو گرجستان و آذربايجان به منظور جابجايی نيروها صورت می گيرند

اشتراک در RSS - آناتولی تسيگانوک