کریستن نیلسن

از رفاه ستاندن و بر بودجه‌ دفاعی افزودن

اگر بوش میخواهد به‌ این هدف خود برسد، باید فکری به‌ حال آن مبالغ عظیمی که‌ صرف جنگ افغانستان و عراق میشوند هم بکند. همچنین فکری به‌ حال medicare و طرح نیمه‌ خصوصی کردن امنیت اجتماعی.

اشتراک در RSS - کریستن نیلسن