محمود بهنام

طرح پیشنهادی برای منشور نظری ـ برنامه ای

ابهامات و سئوالاتی از این قبیل که، با توجه به صف آرائی گسترده سرمایه در صحنه جهانی، آیا هدف استقرار سوسیالیسم در یک کشور عملی است یا الزامأ بایستی در سطحی منطقه‌ای یا جهانی تحقق یابد، مانع از تلاش و مبارزه نیروهای طرفدار سوسیالیسم نمی‌شود. این نیروها، با تأکید بر همبستگی بین المللی و با کوشش برای گسترش و تقویت مقاومت ومبارزات در عرصه های منطقه ای و جهانی، پیکارهای هدفمند خود در سطح ملی را پی می گیرند.

وحدت چپ؟ کدام چپ؟

آنچه در زیر می آید، با اشاره به خاستگاه اندیشه چپ، مختصات و اجزای عمده دیدگاه، «جهان بینی» و یا «ایدئولوژی» چپ و معیارهای مهم تفکیک آن از دیگر دیدگاه‌ها را، طبعأ در ارتباط با شرایط و موقعیت نظام مسلط موجود، نظام سرمایه داری جهانی بیان می دارد. برشماری این مختصات به منظور نشان دادن روند رایج و غالب است و مسلمأ بدین معنی نیست که تمامی این اجزاء و عناصر، در اندیشه و نظر همه چپ‌ها در هر زمان و در همه جا، به صورت یکسان مطرح بوده است. در ادامه، به بروز یا ورود «مسائل جدید» به صف بندیهای سیاسی هم اشاره خواهد شد.

اشتراک در RSS - محمود بهنام