امید پیوندی

گزارشی از " فوروم اجتماعی اروپا "

به این ترتیب فوروم لندن با اجراء این بخش از برنامه پایان یافت. اگر چه رسانه های رسمی و نیمه رسمی موزیانه در مقابل این حرکت عظیم سکوت کرده و از کنار آن گذشتند اما همانطوریکه برخی از سخنرانان اعلام کردند ابرقدرت جدیدی متولد شده و این نیرو سلطه زورگویان بر جهان ما را در وجوه گوناگون به چالش طلبیده است .

اشتراک در RSS - امید پیوندی