محمدمسعود سلامتی

کيانوش باز هم بازداشت شد

در چنين شرايطى جوانان پرشورى چون کيانوش سنجرى و امثال او در مسير زندان و ميدان مبارزه دائما در آمد و شد مى‌باشند و اين روند آنچنان تکرار و عادى شده که گويى ديگر بازداشت اين افراد حيرت و واکنش چندان نمى‌يابد. شايد در چنين وضعيت نگران‌کننده‌ای است که حاکميت مى‌تواند فاجعه‌اى چون جان دادن يک زندانى (يک اسير) همانند اکبر محمدى و فيض مهدوى را بى‌آنکه طوفانى در جامعه به‌پاکند از سر بگذارند. اما تا چه زمان اين شرايط دوام خواهد داشت، پرسشى است که پاسخ آن در گرو عزم توده‌هاست.

اشتراک در RSS - محمدمسعود سلامتی