آیرین خان

يکسال در چشم انداز: ليوانی نيمه پر

منظره حقوق بشر آکنده از قول های عمل نشده و قصور رهبری حکومت هايی است که داعيه حمايت از حقوق بشر دارند ولی وقتی به عملکرد و سياست های خود انان مربوط می شود، واکنش های سرکوبگرانه از خود نشان می دهند.

اشتراک در RSS - آیرین خان