سمیر امین

فقر جهانى و انباشت سرمايه

كشاورزى مدرن سرمايه دارى ـ كشت در مقياس وسيع چه از سوى زارعين ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعى ـ دست اندركار تهاجمى عظيم عليه كشاورزى دهقانى در «جهان سوم» است. در نشست ماه نوامبر ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانى در شهر «دوحه»، شيخ نشين قطر، چراغ سبز براى چنين تهاجمى داده شد. قربانيان اين تهاجم بى شمارند و بيشتر آنها دهقانان جهان سومى هستند كه نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند.

روايت چپ عربى از جهانى شدن

اتخاذ راهكارهاى -سوسياليستى- تنها گزينه درست فراپيش جهانيان است. وى، با ناكارآمد نشان دادن اسلام سياسى و جنبش هاى اسلامى در رويارويى با چالش هاى بى پايان تاريخ و جهان خوارناميدن سران نظام سرمايه دارى راه پيروزى بر مشكلات روزافزون را درپذيرش سوسياليسم و رد غيرسوسياليسم كه آن را -بربريت- مى نامد

اشتراک در RSS - سمیر امین