آلبرت انشتين

چرا سوسياليسم؟

پل سوييزي اقتصاددان ماركسيست و هابرمان فعال جنبش كارگري، انتشار مجله ماهانه مانثلي ريويو (Monthly Review) را در سال 1949 به هدف پر كردن خلا موجود و طرح مباحث سوسياليستي آغاز كردند. انتشار اين مجله وزين سوسياليستي مصادف بود با سالهاي اول دوران پس از جنگ جهاني اول و اوجگيري جنگ سرد. انشتين با تحرير نوشته حاضر به استقبال انتشار مانثلي ريويو ميرود. وي در اين نوشته، ريشه بحران اجتماعي آن سالها را در چگونگي رابطه فرد و اجتماع جستجو ميكند و منشا بي عدالتيها را در سيستم اقتصادي سرمايه داري. و چنين نتيجه ميگيرد كه براي از بين بردن سيماي زشت سيستم اقتصادي سرمايه داري تنها يك راه وجود دارد و آن هم پايه ريزي سيستم اقتصاد سوسياليستي همراه با سيستم آموزشي با اهداف اجتماعي و سوسياليستي ميباشد.

اشتراک در RSS - آلبرت انشتين