علی اکبر قنبرپور

اقتصاد فساد و تماميت‌خواهی انقلابی بخش سوم

"در واقع اقتدارگرايي انقلابي با نشاندن -خود- و گروه خودبه عنوان نمايندة‌ مادام العمر و تجلي بخش غير قابل لغو منافع عمومي، انحراف از وظايف رسمي بخش عمومي را نهادينه و روزمره مي كند. در درك و شناخت و تببين اقتصاد فساد در يك جامعه اقتدارگرا به اين موضوع مي بايستي توجه كافي کرد و به عنوان كليد راهنما در رهيابي به ذات تعيين كننده فساد در اين جوامع بهاي مناسب را داد..."

اقتصاد فساد و تماميت‌خواهی انقلابی بخش دوم

شيوه مسلط زندگی در کشورهای انقلابی

اگر اقتصاد فساد بخش حاشيه اي و يا حداقل غير تعيين كننده اي از توليد اجتماعي در كشورهاي دموكراتيك را تشكيل ميدهد، در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي كل حيات اجتماعي را قبضه كرده و بر آن مسلط شده است. در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي دوگانگي خسته كننده، ويران گر و فاسد كننده زندگي اجتماعي نه فقط طولاني و همگاني شده که بصورت شيوه رسمي ومسلط زندگي در آمده است

اقتصاد فساد و تماميت‌خواهی انقلابی بخش اول

متاسفانه به پديده اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بهاي كافي داده نشده و به اين موضوع تنها از ديدگاه كلاسيك و با معيارهاي رايج در جوامع غربي برخورد شده است. در حالي كه اقتصاد فساد در تماميت خواهي انقلابي پديده اي جديد، پيچيده و بسيار تودرتواست كه نياز به بررسي، پژوهش و مطالعات جدي دارد.

اشتراک در RSS - علی اکبر قنبرپور