رضا باقری - سیامک فرید

انرژى هسته اى، يک بهانه يا نياز- بخش آخر

انقلاب پس از نفت در راه است

مى توان گفت که انقلاب پس از نفت هم اينک آغاز شده است زيرا که افکار عمومى در کشورهاى بزرگ صنعتى بيشتر از هميشه متوجه شده اند که دستيابى به انواع ديگر انرژى يک نياز مبرم است. آنها دريافته اند که با تقاضاى روزافزون کشورهاى آسيايى تا سال ٢٠٣٠، بازارانرژى با بيش از ۵٠ درصد افزايش تقاضا روبرو خواهد شد

اشتراک در RSS - رضا باقری - سیامک فرید