برهان دیوارگر

منصور اسانلو و حيات غيبى را بايد آزاد کنيم! اين و ظيفه انسانى ما است!

از تمام کارگران، زنان، جوانان ومردم آزاديخواه چه در داخل و چه در خارج از کشور ميخواهم به يارى شما بشتابند واز خواسته ها و مطالبات شما از جمله ١-آزادى منصور اسانلو، منصور حيات غيبى وديگر دستگير شدگان ٢-باز گشائى مجدد سنديکا ٣-باز گشت بکار کليه اخراج شدگان اعتصابات اخير- پرداخت حقوق ومزاياى به عقب افتاده شما حمايت وپشتيبانى کنند

بخش: 
اشتراک در RSS - برهان دیوارگر