داوود پنهانی

دست هاى زخمى در مصاف خاك و خشت

نگاهى به وضعيت كارگران در كوره هاى آجرپزى اطراف پاكدشت

هيچ قراردادى بين كارفرما و كارگران تنظيم نشده است. همه چيز شفاهى رد و بدل مى شود. كارفرما نرخى تعيين مى كند و كارگر مى پذيرد. بسيارى از كارگرها بيمه نيستند. تعداد محدودى از آنها دفترچه درمانى دارند.

بخش: 
اشتراک در RSS - داوود پنهانی