کریم منیری (کارگر)

اول ماه مه

او همواره مریض بود، روزی از او پرسیدم که چه مریضی هایی دارد و او گفت بهتر است پرسیده شود که چه مریضی هایی ندارد. آن گونه که خودش می گفت همواره تنها بوده است. هرگز ازدواج نکرده بود زیرا بعد از آن که نامزدش که با خانواده اش به باکو منتقل شده بود به عنوان مبارزی در راه آزادی طبقه ی کارگر در آن دیار کشته شد با خود عهد کرد که هرگز کسی را جانشین او نکند و زندگی اش را فقط با مبارزه ای و آرمانی که آرمان نامزدش بود تلفیق کند و این کار را هم کرد

بخش: 
اشتراک در RSS - کریم منیری (کارگر)