پروین اشراقی

تصور يک دنيای بدون خشونت برای کدام زن؟

به مناسبت روز جهاني منع خشونت عليه زنان

در واقع خشونت بر عليه زنان خود يک تاريخ است. تاريخي که نمود از قدرت نابرابر در رابطه مرد و زن دارد. اين قدرت, در يک جامعه طبقاتي نابرابر فرصت وامکان اظهار وجود مي يابد. نابرابري هاي جامعه طبقاتي بستر اصلي اين پديده است, شرايط و امکانات بوجود آمدن آن و تداومش را مهيا مي سازد. به همين جهت است که ما خوب مي توانيم شوونيسم مردانه را در يک جامعه مردسالار و تبعيض آميز طبقاتي بوضوح ببينيم و احساس کنيم.

بخش: 
اشتراک در RSS - پروین اشراقی