گابریل گلیکمن

تفسير دوباره ايران

غفلت و سستى ما اجازه دادن به تخلفات سيستماتيک و اصولى و منظم از حقوق بشرى بوده است ،پيامد عميق تر آن ناشى از غفلت ورزيدن از ابعاد سياسى کشمکش هاى داخلى ايران بوده است.تا آن اندازه که در غرب اظهار شده است، اميال و آرزوهاى اقوام و اقليت‌هاى ايرانى با تجزيه‌طلبى و فرقه گرايى اشتباه شده است

اشتراک در RSS - گابریل گلیکمن