نوربردى ايرى

ما از کدامين سوال واهمه داريم؟

من هيچ وقت به اين اعتقاد نداشتم و ندارم که رهبران مذهبى ايران به اين ميزان وطن پرست باشند که قبل از اينکه ايران را به آتش بکشند خود را کنار کشند و به مردم اجازه دهند سرنوشت خود را خود تعيين کنند و مشکلات انباشته شده ى ٢۷ ساله را با هم يارى هم از گردونه خارج کنند

اشتراک در RSS - نوربردى ايرى