یعقوب بهادر

زبان؛ اهميت و جايگاه آن در ايران

كشورسوئيس نمونه بسيار روشن و بارزي است از برخورد ارزشمند و دموكراتيك با مسئله زبان و فرهنگهاي چندگانه در يك حوزه جغرافيايي است. مردم اين كشور به زبانهاي فرانسوي، آلماني، ايتاليايي و برخي زبانهاي بومي صحبت مي‌كنند، ولي مردم سوئيس به علت تعدد زبان خود را از يكديگر جدا نمي‌دانند. به عبارتي ديگر وجود زبانهاي گوناگون و رسمي نتوانسته به وحدت ملي خدشه وارد كند و بر تئوري زبان واحد به عنوان عامل بسيار مهم وحدت ملي خط بطلان كشيده است.

اشتراک در RSS - یعقوب بهادر