صالح فاضلی

مصاحبه رادیو رسانه با آقای صالح فاضلی درباره ۲ ره بندان، سالروز اعلام جمهوری خودمختار کردستان ایران

جمهوری کردستان نقطه بسیار مثبتی در تاریخ ملت کرد بود. ملت کرد همیشه با یک نوع حالت افتخار و ارزش به این جمهوری نگاه می کند چون که تنها جمهوری بوده که در آن شرایط، در شرایط بسیار سخت توانسته است که آرامش و دمکراتیزه کردن در جامعه آن روز کردستان پیدا بکند و توانسته زن های کردستان را به عنوان بخش فعال جامعه به کار بیاندازد.

اشتراک در RSS - صالح فاضلی