ساسان قهرمان

هر دو شاخه‌ی "درون" و" بيرون" از اين دوره‌ی ادبيات ما، ادبيات " تعليق " است

گفتگوى يوسف عليخانى با ساسان قهرمان

تاريخ ما را، به قول "فيروز"، شما در همين جاهاست که خواهيد خواند. هزار بيانيه و تفسير و تحليل درباره‌ی مهاجرت و زن مهاجر و گسست و پيوستها، نمی‌توانست کار " گسل" را براى تو بکند. کما اينکه من هم تاريخ تو و " تو"ها را در همين جاها، در همين " شاه سياهپوشان" و " دل و دلدادگى“ و "انگار گفته بودى ليلى“ هاست که می‌خوانم و بيهقى هاى خودم را پيدا می‌کنم.

اشتراک در RSS - ساسان قهرمان