علیشاد لربچه

نوستالژى و خاطرات ادبى نوباوگان مهاجر زمينداران كلان و ما!

درد و رنج دهقانى يا زيبايى مناظر روستايى؟

حال كه نوشتيد؛ حدود نيمى از جمعيت كشور، دهقان و كشاورز و روستايى هستند، يا بصورت عشاير و چادرنشين و كولى و كارگر فصلى يا حاشيه نشين شهرهاى بزرگ ، ييلاق و قشلاق ميكنند ، بايد پرسيد؛ پس ادبيات روستايى و نويسندگان اين شاخه ازفرهنگ دركجا هستند؟

زنده گی نامه های آماده ی پيش از مرگ!

آناتول فرانس ١٨٤٤-١٩٢٤

او در نظام سوسياليستی، محو و نابودی تعصب دينی و ناسيوناليسم را آرزو ميكرد و در كتاب «روی سخره سفيد»، اعتقاد به آينده بشر و اتوپی كمونيستی را مطرح نمود. فرانس درغالب رمانهايش به دفاع از دگرانديشی مذهبی، رعايت حقوق مدنی، سوسياليسم دمكراتيك و رد راسيسم و بنيادگرايی پرداخت

آن هايی كه پيش از ما “مقاله“ نوشتند، ونه شعر!

مطلبی درباره ام. ای. مونتانی: ١٥٣٣ - ١٥٩٢

مونتانی، نويسنده فرانسوی را، پدر مقاله نويسی در غرب، در ٤٥٠ سال پيش می نامند. او خالق ژانری ادبی-فلسفی بنام مقاله بود و با مجموعه “مقالاتش“ نه تنها ژانری جديد بلكه تحولی فكری از زمان عصرنو تا زمان حال را موجب شد

سارتر؛ ادبيات كشك بودن زندگی؟

تهوع اولين رمان سارتراست كه موجب محبوبيت جهاني اوشد.موضوع كتاب تنهايي انسان است كه به سبب آگاهي به پوچي زندگي رنج ميبرد وسرانجام جنون ميگيرد. مهم ترين جمله كتاب اين است كه ميگويد؛ تمام اجزا هستي بدون دليل بوجود آمده اند و براثر ضعف و نقص مدتي به زندگي ادامه ميدهند وسرانجام به علت اتفاقي حساب نشده نيست ونابودميشوند.

در جستجوی ادبیات روستایی

به نظر مورخين ادبيات،تورگنيف باعث آشنايي ادبيات روسي درميان خوانندگان غرب شد.او نقش مهمي درمعرفي ادبيات روس در خارج ازكشورش داشت.تورگنيف ازاولين نويسندگان روس است كه دراروپا آثارش محبوبيت خاصي بين خوانندگان پيداكرد.

ادبيات – و – دخالتهاي ايدئولوژي

آنچه درمورد بيوگرافي لوكاچ بطور مختصر ميتوان گفت، اين است كه او بين سالهاي 1885-1971 در مجارستان بطور منقطع زندگي نمود. پدرش رئيس بانك و مادرش از اشراف زادگان بود. والدين او هر دو ريشه يهودي- آلماني داشتند. لوكاچ ميگويد، جامعه شناسي ادبي او غير از ماركس، زير تاثير دوكتاب : فلسفه پول ، نوشته زميل و يادداشتهاي پروتستاني ماكس وبر است. او هاينه را اولين شاعر ومتفكر انقلابي اروپا و توماس مان را آخرين نماينده رمان رئاليستي- انتقادي ميداند

اشتراک در RSS - علیشاد لربچه