عاطفه مشاطان

از چله ی ديروز تا يلدای امروز

پاييز هزار رنگ می رود و زمستان سپيد رنگ از راه می رسد، و در اين ميان شبی است بلند و پر از رمز و راز، شبی به بلندای يک فرهنگ، فرهنگی چند هزار ساله با آيين و رسومی رنگارنگ به سان پاييز و درون مايه ای پاک و سپيد به رنگ زمستان.

اشتراک در RSS - عاطفه مشاطان