امیر جواهر لنگرودی

به گراميداشت ياد ياران در تجمع خاوران جمعه ده شهريور ١٣٨٥

کينه وجودی هر خاک خفته «پرت‌آباد» و « لعنت‌آباد»ی چه سنگينی می‌کند بر دل بيدادگران زمان و چه جان‌مايه نشاط‌آوری از هستی زندگی بر دلهای يکايک خانواده‌ها می‌افشاند وقتی بر سر خاکی گرد می‌آيند. بی‌آنکه بدانند جان‌مايه زندگی‌شان در کدامين تکه از اين خاک آرميده‌اند. چرا که شب‌پرستان مرگ‌‌آفرين، اين جان‌های هستی‌سوز را دزدانه و شبانه بر خاکشان سپردند تا جبن و جنون خود را بپوشانند و فتوای امام را از ديده‌ها پوشيده بدارند.

اشتراک در RSS - امیر جواهر لنگرودی