احمد موسوی

نگاهى کوتاه از زمستان ۵۷ تا کشتار تابستان ۶۷

اکثريت بزرگ جمعيت کنونى کشور ما رويداد ٣٠ خرداد ١٣۶٠ را اگر بشناسد، تنها از طريق خوانده‌ها و شنيده‌ها می‌شناسد. آنچه جنايت کشتار هزاران زندانى سياسى ايران در مرداد و شهريورماه ۶۷ را از جنايت‌ها و قتل‌عام‌هاى ديگر برجسته‌تر می‌کند و حس همدردى بيشترى را دروجود انسان‌هاى آگاه، محافل و مجامع بين‌المللى بر می‌انگيزد، مظلوميت اين زندانيان جان‌باخته است. زندانيانى که دوران محکوميت خود را مى‌گذراندند

اشتراک در RSS - احمد موسوی