فردوس جمشیدی رودباری

بهروزى مردم ايران، هدف بنيانگذاران سازمان فدائيان خلق ايران

آنچه هدف بنيان گذاران سازمان بود مبارزه عليه ديکتاتورى شاه براى آزادى، مبارزه عليه سلطه خارجى براى استقلال و مبارزه عليه فقر و بى عدالتى براى تامين عدالت اجتماعى و بهروزى مردم ايران بود و به اين هدف هميشه وفادار ماندند

مردی از تبار راست قامتان به تاريخ پيوست

عمر پربار و پردرد و رنج ۹۶ ساله محسن جمشيدی رودباری پدر دو فدائی خلق، رفقا عباس و فردوس به پايان رسيد. کارکنان کارآنلاين به شما رفيق فردوس عزيز و خانواده اتان در گذشت پدر گرامی اتان را تسليت ميگويد.
کارکنان کارآنلاين

اشتراک در RSS - فردوس جمشیدی رودباری