اکبر عسگرپور

بايد پژوهشگران و نيروهاى منتقد سنت را برای همياری فراخواند

عده اى تحت عنوان جمهورى خواهى، چشم اميد به جمهوريخواهان اسلامى دارند. و عده اى ديگر دفاع از رژيم سلطنتى (رژيم شاهى آرمانى منهاى ديکتاتورى شاهى) را به عنوان بديل جمهورى کشف کرده اند. غافل از آنکه چه رژيم سلطنتى (بخوان شاهى ولائى) وچه رژيم ولائى فقاهتى، هر دو متکى به ملکوت و ناظر فراخاکى اند و قدرت خود را از فراى زمين دريافت مى کنند

اشتراک در RSS - اکبر عسگرپور