آرشیو نشریه کار

اولین شماره کار در تاریخ 19 اسفند ماه 1357 منتشر شد. در خرداد ماه 1359 انشعابی در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران رخ داد و سازمان، به دو سازمان جدا از هم تبدیل شد که بعدها به اکثریت و اقلیت معروف گشتند.

پس از آن، یعنی از شماره 61 به بعد نشریه کار هم‌زمان توسط هر دو سازمان منتشر می‌شد. به همین دلیل شماره های 1 تا 60 جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

آرشیو کار پس از انشعاب اقلیت تا اسفند 1360 و توقیف نشریه

آرشیو نشریه کار، دور دوم، از شماره 1 تا 83، اول اسفند 1362 تا بهمن 1369

آرشیو نشریه کار، دور سوم، شماره 1 تا 320، 21 فروردین 1375 تا 20 اسفند 1382

آرشیو نشریه کار، دور چهارم، شماره‌های 1، 2 و 3 - 25 خرداد 1383 تا 11 شهریور 1383