احمد فرهادی

فرایندِ بنیان‌گذاریِ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش نخست

سند مصوبۀ کنگرۀ پانزدهم یکی از درخشان‌ترین سندهای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران و تعهدی دوگانه است، هم در برابر حزبی که می‌خواهد ساخته شود و هم در برابرِ سازمان و اعضای سازمان. سند از سویی با برخوردی سازنده و بردبارانه با اشتیاقِ منقبضِ ده‌ساله برای هم‌گرایی، نهادهای برگزیدۀ کنگره را موظف کرد اقدام به بنیان‌گذاریِ یک تشکلِ مشترکِ سیاسی با مضمونِ حزبی کنند و از سویِ دیگر با پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیریِ اراده‌گرایانه‌ای، به روشنی گفت «...بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و اختصاص نیروی لازم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم‌گیری بلافصل در بارهٔ چند و چون فعالیت سازمان نیست» و عضویت یا عدمِ عضویت در آن تشکلِ مشترک را نیز به تصمیمِ آزادانۀ تک‌تکِ اعضایِ سازمان واگذاشت.

آیا می‌توان رئیسی را از رئیس‌جمهور شدن بازداشت؟

آرایش میدان انتخابات مردم را به‌سویی می‌کشاند که برایِ گریز از این تحقیر که رئیس‌جمهور شدن قاتلِ فرزندان‌شان، قاتلِ خواهران و برادران‌شان، قاتلِ پدر و مادرشان، قاتلِ هزاران هم‌میهن‌شان،... به‌پایِ شرکتِ آن‌ها در انتخابات نوشته شود، میدانِ انتخابات را برایِ پایگاهِ بیست‌ درصدیِ "نظام" خالی کنند! افزون بر آن انگیزه‌های گوناگون دیگری برای شرکت نکردن در انتخابات ریاستِ جمهوری ۱۴۰۰ وجود دارند که طیف گسترده‌ای از گرایش‌ها از "تغییر حکومت" گرفته تا "تغییر در حکومت" را می‌پوشانند.

دوماهنامه دانش و امید

دانش و امید، دوماهنامە اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سال اول شمارە سوم، دی ١٣٩٩ با مطالبی متنوع و خواندنی؛ از جملە: معضل مسکن، انترناسیونالیسم و میهن دوستی سیاوش کسرائی، فاشیسم دیروز و امروز، آمریکا بعد از انتخابات.
خوانندگان کارآنلاین را بە خواندن مطالب جالب این شمارە فرامی خوانیم.

اسبِ زین کردۀ سپاه برایِ سعید محمد

«سپاه اسب قدرت را برای پیروزیِ سعید محمد در میدانِ انتخابات زین کرده است و نه در هر میدانی. سپاه هنوز از به‌دست گرفتنِ قوۀ مجریه از راه انتخابات ناامید نشده، ولی می‌داند پیروزی در میدانِ انتخابات را نمی‌توان صددرصد تضمین کرد. بی‌گمان سپاه هرابزاری را برای از میدان به‌در کردنِ هر رقیب و حریفِ نابابی به‌کار خواهد گرفت، از جمله ابزارِ شورایِ نگهبان را. با همۀ این‌ها اگر گرمی بازار انتخابات از "حد لزوم" فراتر رود، هیچ تضمینی وجود ندارد که اسب زین‌کردۀ سپاه، سعید محمد را به پاستور برساند.»

تحقیر مجلس در راستایِ کاهش جمهوریت

ورود پرسروصدای روزهایِ سوم و چهارم اسفندماهِ مجلس به کنش‌گری‌های دوروبر برجام سرانجام خوشی نه برای نهادِ مجلس داشت و نه برای نمایندگان.

مجلس ۳ ماه پیش‌تر (۱۱ آذرماه ۱۳۹۹) طرح "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران" را به تصویب رسانده و دولت را موظف کرده بود میزان تولید و غلظت اورانیوم و هم‌چنین شمار سانتریفیوژها را افزایش داده و درصورت عدم لغو تحریم‌ها نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

جنبش فدایی در چارچوب جامعه

آغازِ برآمدِ مردمی تغییرِ گفتمان را در دستور قرار داد وگسترش برآمد مردمی و انقلاب بهمن امکان تغییر را فراهم آورد. گرد آمدنِ چندین ده‌هزار هم‌میهن در نخستین میتینگ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران، با خود این پیام روشن را آورده بود که زمانِ تغییر فرارسیده و امکانِ آن فراهم آمده است. مبارزۀ چریکی با شتابِ فراوان جایِ خود را به مبارزۀ سیاسی داد. تنها بخش بسیار بسیار اندکی از نیرویِ گستردۀ فداییان بر مبارزۀ مسلحانه پافشردند.

تحریف برای خاموشیِ سازمانِ ریشه‌دارِ پنجاه ساله!

ثانیا سازمان روی‌کردِ خود به امرِ تشکیلِ حزب را به‌روشنی و بدونِ هیچ پرده‌پوشی اعلامِ بیرونی و همگانی کرده است. دلیلی ندارد دو جریانِ دیگر، که در بنیان‌گذاریِ حزب شریک و همراهِ سازمان بوده‌اند، با وجودِ آگاهی از این روی‌کردِ آشکارا اعلام شدۀ سازمان، برپایۀ تصوراتِ خود پای در راهِ شراکت با سازمان گذاشته باشند. با این‌همه اگر کسانی تصوراتِ خود را جایِ مصوباتِ اعلام شدۀ سازمان گذاشته‌اند، مسئولیتِ نادرستیِ کار پایِ خودشان است.

کنگرۀ چشم‌اندازی نو

آری دستاوردهایِ کنگره میوۀ کوششِ جمعی بود. آرزویِ من این بود که دستاوردهایِ کنگره بسیار بیشتر از این‌ها می‌بود. ولی دستاوردها را با آرزوها سنجیدن و از وزن آن‌ها کاستن، در بهترین حالت نیرویِ کارِ انسان را کاهش می‌دهد و در بدترین حالت احساسِ شکست را به‌جایِ احساسِ پیروزی می‌نشاند. امیدوارم ما اعضایِ تشکیلاتِ سازمان با واقع‌بینی ارزشِ دستاوردهای‌مان را بدانیم و بتوانیم ظرفیتِ بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده را داشته باشیم و بتوانیم در راهِ خویش‌کارهایِ زیادی که در برابرِ مردمِ کشورمان داریم گام‌هایِ درخوری برداریم.

کنگرۀ شکیبا

کنگرۀ هفدهم فرصتی ۶ ماهه برایِ یافتنِ راهی موردِ اجماع پیش‌بینی کرده است. در راهِ انجامِ چنین وظیفه‌ای سازمان با چالش‌هایی کاملا جدید روبه‌رو است، با چالش‌های "پساپانزده". برایِ پیروزی بر این چالش‌ها به خیلی چیزها نیاز داریم به‌ویژه به نوآوری، بسنده نکردن به راههای پیموده شده و جست‌وجوی راههای ناپیموده، شجاعت، تکیه بر ارزیابی‌هایِ واقع‌بینانه، ... و تکیه بر هم‌دیگر و بر رفاقتِ نیم‌قرنی‌مان.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احمد فرهادی